ຕ້ອນຮັບສູ່ ໂທລະໂຂ່ງ [s]

ພົບເພື່ອນໃໝ່, ໃຫ້ແບ່ງປັນ, ສ້າງສັນສັງຄົມ

ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່

ພົບປະຜູ່ຄົນ, ສ້າງສາຍພົວພັນ ແລະ ພົບເພື່ອນໃໝ່